تماس امن

مکالمات صوتی می تواند مورد شنود قرار گیرند. برقراری ارتباط امن بین اعضای سازمان یکی از خواسته های مدیران است. ما در …. امکان برقراری مکالمات اینترنتی امن را برای کاربران فراهم می­ سازیم.