مدیریت کاربران

یکی از دغدغه­ های مدیران شبکه در سازمان­ ها مدیریت، کنترل و نظارت کاربران و رفتار آن­ ها در شبکه سازمان است. تیم ما می­ تواند راهکارهای مدیریت کاربران و پایش ترافیک آن­ ها را در اختیار مدیران قرار دهد.